Τομέας Εκπαίδευσης HUMAK

Προκειμένου να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της και την αρτιότητα των υπηρεσιών,

που προσφέρει η εταιρία μας, φροντίζει να ενημερώνεται και να παρακολουθεί τις διεθνείς

εξελίξεις στον τομέα του ενδιαφέροντός της.

Ο Διευθυντής Ασφαλείας της εταιρίας συμμετέχει τακτικά σε σεμινάρια και κύκλους

μετεκπαίδευσης που οργανώνουν κορυφαίες εταιρίες του χώρου του εξωτερικού, ενώ σε

συνέχεια προχωρά στη διεξαγωγή ενδοεταιρικών σεμιναρίων, προκειμένου να μεταδώσει τις

γνώσεις του και στο υπόλοιπο προσωπικό της εταιρίας.

Από διάφορους κύκλους σεμιναρίων περνάει το προσωπικό και κατά την πρόσληψή του

στα πλαίσια κατάρτισής του και εξοικείωσής του με τις τεχνικές και τον τρόπο που η εταιρία

λειτουργεί και αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Σκοπός μας είναι να εκπαιδεύουμε και να δημιουργούμε καταρτισμένους και

εξειδικευμένους επαγγελματίες, που ασχολούνται με τα επαγγέλματα ιδιωτικής ασφάλειας,

οι οποίοι θα παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φύλαξης. Για να επιτύχει το σκοπό της, η

εταιρία μας διοργανώνει συχνές εκπαιδεύσεις και σεμινάρια από εξειδικευμένα στον τομέα

άτομα με διεθνής πιστοποιήσεις.